Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1954090

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
III SA/Kr 1627/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. - B. na pismo Wojewody z dnia 30 października 2015 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 listopada 2015 r. M. W. - B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na pismo Wojewody z dnia 30 października 2015 r. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych. W treści skargi wyrażono ogólne niezadowolenie z postępowania organu.

Odpowiadając na skargę Wojewoda wniósł o jej odrzucenie wskazując, że na przedmiotowe pismo nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego i nie może być ona przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Rozpoznając, wniesioną skargę, Sąd ma obowiązek przede wszystkim zbadać, czy jest ona dopuszczalna.

Stosownie do treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 ww. ustawy).

M. W. - B. wskazała, że przedmiotem jej skargi jest pismo Wojewody z dnia 30 października 2015 r. W ocenie Sądu, na powyższe pismo organu, informujące skarżącą o przysługujących jej uprawnieniach oraz o właściwych przepisach, mających zastosowanie w sprawie, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie nie jest bowiem decyzja, postanowienie, akt, czy czynność organu. Przepis art. 3 § 2 powołanej wyżej ustawy nie obejmuje skarg na pisma informacyjne. Skarga na pismo nie podlega kognicji sądu administracyjnego. Brak jest także przepisów szczególnych, które przewidywałyby w tego rodzaju sprawach sądową kontrolę.

Sąd uznał zatem, że skarga M. W. - B. na pismo Wojewody z dnia 30 października 2015 r. nie jest dopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.