Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549156

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
III SA/Kr 1603/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Karcz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat K. S. - P. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt. III SA/Kr 1603/13 w sprawie ze skargi L. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2013 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie adwokat K. S. -P. wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej przy al. (...) w K kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt. III SA/Kr 1603/13, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustanowiono dla strony adwokata (k. 33), którego Okręgowa Rada Adwokacką wyznaczyła w osobie mecenas K. S. - P. (k. 44). Wyznaczona adwokat sporządziła i wniosła skargę kasacyjną (k. 47-50) od postanowienia tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W jej treści zwarła wniosek o zasądzenie na swoją rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, które nie zostały zapłacone ani w całości ani w części (k. 48).

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt. II OSK 2546/14 oddalił skargę kasacyjną bez orzekania o wynagrodzeniu dla wyznaczonej adwokat za pomoc prawną spełnioną na zasadzie prawa pomocy.

W piśmie z dnia 27 października 2014 r. wyznaczona adwokat powtórzyła swoje żądania i oświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 02/153/1270 z późn. zm.) adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady te precyzuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 02/163/1348 z późn. zm.) określając czynności, stawki minimalne i szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielnej przez adwokata ustanowionego z urzędu (§ 1 rozp.)

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w § 20 powołanego rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty te nie zostały zapłacone w całości lub części. W realiach rozstrzyganego przypadku adwokat oświadczenie takie złożyła. Zachodzą więc warunki do przyznania jej wynagrodzenia za spełnioną z urzędu pomoc prawną.

Podstawę zasądzenia opłat stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5 (§ 2 ust. 2). Gdy chodzi o postępowanie przed sądami administracyjnymi wysokość stawek minimalnych konkretyzuje umieszczony w rozdziale 5 rozporządzenia przepis § 18 ust. 1 różnicując w zależności od instancji i przejawionej przez adwokata aktywności wysokość wskaźnika stawki należnego wynagrodzenia. Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej przez adwokata który nie prowadził sprawy w I instancji przysługuje stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b opłata w wysokości 180 zł. Kwota ta odpowiada bowiem 75% stawki określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Na mocy § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia ustalona opłata ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.