Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231178

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 lutego 2017 r.
III SA/Kr 1572/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Kraków, dnia 28 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w K na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 17 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego postanawia przyznać od Skarbu Państwa na rzecz kurator P. K. ustanowionej dla nieznanego z miejsca pobytu V. S. wynagrodzenie w kwocie 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie postanowienia Referendarza Sądowego z dnia 14 czerwca 2016 r. P. K. została ustanowiona kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu - uczestnika postępowania V. S.

W piśmie z dnia 31 października 2016 r. P. K. przedstawiła stanowisko w sprawie oraz wniosła o przyznanie jej wynagrodzenia za wykonane czynności. Wskazała, że celem ustalenia miejsca pobytu V. S. przeszukała bazy CEIDG, KRS, strony internetowe na hasło "V. S.", zwróciła się pismem z dnia 6 października 2016 r. na adres e-mail Konsulatu Generalnego RP we Lwowie z prośbą o pomoc w odnalezieniu ww. osoby, zapoznała się z aktami, wykonała kserokopię skargi, odpowiedzi na skargę oraz decyzji organów obu instancji.

Konsulat Generalny RP we Lwowie odpowiedział pismem z dnia 12 października 2016 r., że dysponuje jedynie adresem korespondencyjnym osoby o nazwisku V. S. (adres nie pokrywa się z posiadanym przez Sąd adresem tej osoby tj. ul. N S).

Kurator P. K. nie brała udziału w rozprawie w dniu 17 listopada 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 211 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej w skrócie p.p.s.a.) koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków. Stosownie do treści art. 213 pkt 1 p.p.s.a., do wydatków zalicza się w szczególności należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie.

Zasady wynagradzania kuratorów uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1476), wydanym na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.). Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. akt I OZ 632/14 (dostępnym na stronie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl), przyznając należność ustanowionemu kuratorowi należy mieć na względzie przepisy cyt. wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. Wniosek taki wypływa z przepisu art. 2 i art. 32 Konstytucji RP oraz nakazu wykładni systemowej przepisów.

Stosownie do § 1 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie.

Zastosowanie w sprawie znajduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490) ze względu na datę wniesienia w sprawie skargi tj. w dniu 21 października 2015 r.

Stawkę minimalną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna określa § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z § 6 (2 400 zł). Przedmiotem zaskarżenia była bowiem decyzja Dyrektora Izby Celnej, uchylająca decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. w odniesieniu do dłużników B. V. W. oraz V. S. i umarzająca w tym zakresie postępowanie oraz utrzymująca w mocy tę decyzję w pozostałym zakresie. Natomiast decyzja pierwszej instancji określiła kwotę należności wynikającej z długu celnego w wysokości 16 888 zł.

Należy zatem przyjąć, że górną granicę ustalanego kuratorowi wynagrodzenia stanowi minimalna stawka przewidziana przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie. Dopuszczalne jest zatem miarkowanie wynagrodzenia kuratora.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się przy tym, że miarkowanie wynagrodzenia kuratora jest w szczególności uzasadnione w sytuacji, w której kurator w ogóle nie podjął, celem obrony interesów osoby, dla reprezentacji której został ustanowiony czynności, do których kręgu zaliczyć należy w szczególności: odbiór korespondencji sądowej, merytoryczne ustosunkowanie się do istoty sprawy, sporządzenie stosownego pisma przygotowawczego oraz ewentualne stawiennictwo na rozprawie sądowej. Należy przy tym mieć na względzie, że do obowiązków kuratora ustanowionego na podstawie art. 79 § 1 p.p.s.a. należy nie tylko podejmowanie za stronę nieobecną i nieświadomą toczącego się postępowania sądowego czynności niezbędne do obrony jej praw w całym okresie trwania sprawy. Kurator winien bowiem przez cały tok postępowania dążyć do ustalenia miejsca pobytu strony, a jeżeli nie jest to możliwe - aktywnie uczestniczyć w postępowaniu, łącznie ze składaniem środków zaskarżenia (tak B. Dauter (w:) B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo p postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz; WK, 2016; komentarz do art. 79 p.p.s.a., Lex nr 498532).

Dokonując oceny podjętych przez kuratora P. K. działań w imieniu nieznanego z miejsca pobytu V. S. cztynności stwierdzić należy, że kurator podjęła niezbędne czynności procesowe. Sporządziła pismo procesowe z dnia 31 października 2016 r., w którym przedstawiła stanowisko w sprawie oraz wniosła o przyznanie jej wynagrodzenia za wykonane czynności. Ponadto wystąpiła drogą mailową do Konsulatu Generalnego RP we Lwowie w celu ustalenia miejsca pobytu uczestnika postępowania. Na skutek tego pisma Konsulat Generalny RP we Lwowie przekazał jedynie posiadany adres korespondencyjny. Nie został w dalszym ciągu ustalony adres pobytu V. S. Poza wskazanymi inne czynności, które by przyczyniły się do odnalezienia nieznanego z miejsca pobytu nie zostały podjęte. Kurator nie była obecna na rozprawie w dniu 17 listopada 2017 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że kurator należy przyznać wynagrodzenie w kwocie 480 zł, które pozostaje kwotą adekwatną w stosunku do podjętych czynności oraz uwzględnia wymogi wskazanych wyżej rozporządzeń.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie 213 pkt 1 w zw. z art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 718), orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.