Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2848953

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 maja 2014 r.
III SA/Kr 1570/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sędziowie WSA: Hanna Knysiak-Molczyk Janusz Bociąga (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2014 r. sprawy ze skargi Firmy "A" Sp. jawna w R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 października 2013 r. nr () w przedmiocie kary pieniężnej skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.