Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007590

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 7 marca 2016 r.
III SA/Kr 1569/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla opiekuna postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 października 2015 r. A. K., działając w imieniu swojego syna W. K., wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 września 2015 r. nr (...).

Pismem z dnia 24 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał A. K. do podpisania skargi oraz złożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W odpowiedzi A. K. nadesłała podpisane przez siebie pełnomocnictwo, które miał jej udzielić W. K. W wyznaczonym terminie A. K. nie podpisała jednak skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. ponownie wezwał A. K. o podpisanie skargi przez nią lub przez skarżącego oraz o złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono A. K. w dniu 1 lutego 2016 r.

W dniu 15 lutego 2016 r. (data stempla pocztowego) A. K. przesłała pełnomocnictwo udzielone jej przez W. K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a więc powinna m.in. zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Ponadto zgodnie z treścią art. 37 § 1 zd. 1 p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Z kolei w myśl art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Złożona skarga nie była podpisana i nie dołączono do niej pełnomocnictwa dla A. K. do reprezentowania W. K. Dlatego też konieczne stało się wezwanie A. K. o podpisanie skargi i nadesłanie pełnomocnictwa.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka odrębna regulacja została przewidziana w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało doręczone A. K. w dniu 1 lutego 2016 r., a termin do ich usunięcia upływał w dniu 8 lutego 2016 r. Natomiast A. K. nadesłała pełnomocnictwo w dniu 15 lutego 2016 r., a więc po terminie. Do dnia wydania niniejszego postanowienia A. K. nie podpisała jednak skargi.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że A. K. nie usunęła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, a w związku z tym na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.