Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 marca 2016 r.
III SA/Kr 1504/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. K., O. K. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego K. K. na decyzję Wojewody z dnia 25 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. działająca w imieniu własnym oraz w imieniu małoletniego O. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody z dnia 25 sierpnia 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2015 r. nr (...) orzekającą o wymeldowaniu K. K. oraz małoletniego O. K. z lokalu przy ul. K w K.

Wezwaniem z dnia 12 stycznia 2016 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 7 stycznia 2016 r., K. K., również jako działająca w imieniu małoletniego O. K., została zobowiązana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 2 lutego 2016 r.

Skarga nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z § 3 powyższego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wobec faktu, iż skarżąca w zakreślonym terminie, to jest do dnia 9 lutego 2016 r. nie uiściła wymaganego przez Sąd wpisu, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.