Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007584

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 marca 2016 r.
III SA/Kr 1502/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. K., E. K., K. K., K. K. na decyzję Wojewody z dnia 25 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. K., E. K., K. K. i K. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody z dnia 25 sierpnia 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2015 r. nr (...) orzekającą o wymeldowaniu E. K. z lokalu przy ul. K w K.

Wezwaniem z dnia 18 stycznia 2016 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 15 stycznia 2016 r., skarżący zostali zobowiązani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania zostały doręczone E. K. w dniu 26 stycznia 2016 r., K. K. w dniu 9 lutego 2016 r. natomiast przesyłki pocztowe zawierające odpisy wezwań do K. K. oraz K. K. wróciły do Sądu z adnotacją o podwójnym awizowaniu w dniach 25 stycznia i 2 lutego 2016 r.

Skarga nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z § 3 powyższego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący w zakreślonym terminie, to jest w przypadku E. K. do dnia 2 lutego 2016 r., K. K. do dnia 16 lutego 2016 r. a w przypadku K. K. i K. K. do dnia 15 lutego 2016 r. nie uiścili wymaganego przez Sąd wpisu.

Doręczenie wezwań K. K. oraz K. K. nastąpiło zgodnie z przepisem art. 73 § 1 i 4 p.p.s.a. stanowiącym, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2 (...). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Wobec powyższego, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.