Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007581

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 marca 2016 r.
III SA/Kr 1457/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego L. K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg K. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 16 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści postanawia: przyznać ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie radcy prawnemu L. K. wykonującej zawód w Kancelarii Radcy Prawnego przy ul. (...) w M kwotę 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 27 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył sprawy III SA/Kr 207/15 i III SA/Kr 208/15 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt III SA/Kr 1457/15.

Następnie wyrokiem z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1457/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi K. Ś. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 grudnia 2014 r. nr (...) i nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści oraz przyznał pełnomocnikowi skarżącego kwotę 240 zł, powiększoną o stawkę podatku od towaru i usług, tytułem nieopłaconej pomocy pranej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed sądem I instancji.

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. pełnomocnik skarżącego - radca prawny L. K. - sporządziła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1457/15. W treści opinii zawarła wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów za sporządzenie przedmiotowej opinii prawnej, gdyż koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zasady otrzymywania przez radców prawnych wynagrodzenia, o którym mowa w powołanym przepisie, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 z późn. zm.). Jego stosowanie w niniejszej sprawie związane jest z brzmieniem § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1805), który do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia nakazuje stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Zgodnie z treścią § 14 ww. rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r.:

" § 14.

1.

(uchylony)

2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1)

w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł;

2)

w drugiej instancji:

a)

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

b)

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

c)

za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

d)

w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł."

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy radcy prawnego, a także charakter sprawy i wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Pełnomocnik skarżącego reprezentowała go w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, za co przyznano jej już wynagrodzenie w kwocie 240 zł. Do rozważenia została zatem kwestia przyznania pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1457/15. Należy jednak zauważyć, że wyrok ten dotyczył dwóch spraw, a połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia nie pozbawia ich odrębności oraz nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy te są nadal samodzielnymi sprawami (por. H. Knysiak-Molczyk komentarz do art. 111 Lex Polonica oraz wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 2060/09, a także postanowienie NSA z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. akt II FZ 231/08). Oznacza to, że w każdej z tych spraw należy przyznać pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zgodnie z treścią § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r. wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł.

Należy jednak zauważyć, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. wszedł w życie przepis art. 250 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie. Zdaniem Sądu, takim uzasadnionym przypadkiem w niniejszej sprawie jest to, że pełnomocnik skarżącego sporządziła tylko jedną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w której na jednej stronie opisała przebieg postępowania w niniejszej sprawie oraz stwierdziła, że w sprawie nie zachodzą podstawy uzasadniające wniesienie skargi kasacyjnej. Biorąc zatem pod uwagę nakład pracy radcy prawnego w sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, Sąd za uzasadnione uznał obniżenie wynagrodzenia pełnomocnikowi skarżącego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny - na podstawie art. 250 § 2 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.