Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788202

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
III SA/Kr 145/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: WSA Maria Zawadzka (spr.).

Sędziowie: WSA Barbara Pasternak, NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2015 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej D. J. sprawy ze skarg K. Ś. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia skargi oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta decyzjami z dnia (...) 2014 r.:

- Nr (...) przyznał K. Ś. (dalej skarżącemu) zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności na przygotowanie jednego posiłku dziennie w kwocie 80 zł w miesiącu wrześniu,

- Nr (...) przyznał skarżącemu zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności na przygotowanie jednego posiłku dziennie w kwocie 120 zł w miesiącu październiku,

- Nr (...) przyznał skarżącemu zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności na przygotowanie jednego posiłku dziennie w kwocie 120 zł w miesiącu listopadzie,

- Nr (...) przyznał skarżącemu zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności na przygotowanie jednego posiłku dziennie w kwocie 120 zł w miesiącu grudniu,

- Nr (...) odmówił przyznania skarżącemu świadczenia w formie zasiłku celowego na dofinansowanie do leków,

- Nr (...) odmówił przyznania skarżącemu świadczenia w formie zasiłku celowego na pokrycie opłat za bieżące użytkowanie lokalu oraz zaległości w całości,

- Nr (...) odmówił przyznania skarżącemu świadczenia w formie zasiłku celowego na środki czystości i środki higieniczne oraz postanowieniem z dnia (...) 2014 r.

- Nr (...) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego na obuwie męskie,

- Nr (...), odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego na pokrycie energii w kwocie 307,57 zł.

Wszystkie orzeczenia zostały doręczona K. Ś. w dniu 30 września 2014 r.

W dniu 15 października 2014 r. K. Ś. złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odwołania od powyższych decyzji oraz zażalenia od postanowień Prezydenta Miasta z dnia (...) 2014 r.

Postanowieniami z dnia 11 grudnia 2014 r. Nr (...), (...), Nr (...), Nr (...), (...), Nr (...), Nr (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania, natomiast postanowieniami z dnia z dnia 11 grudnia 2014 r. Nr (...), Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia zażalenia.

Kolegium wskazało, że skarżący potwierdził odbiór decyzji w dniu 30 września 2014 r., a zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni. Zatem ostatnim dniem, w którym dopuszczalne byłoby złożenie odwołania był dzień 14 października 2014 r. Natomiast K. Ś. złożył odwołanie w dniu 15 października 2014 r. Nadto Kolegium wskazało, że skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W konsekwencji przedmiotowe decyzje stały się ostateczne.

Odnośnie postanowień Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 141 § 2 k.p.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Ponieważ skarżący potwierdził odbiór przedmiotowych postanowień w dniu 30 września 2014 r., zażalenia należało złożyć najpóźniej do dnia 7 października 2014 r., natomiast skarżący wniósł zażalenia dopiero w dniu 15 października 2014 r. Wcześniej skarżący nie wniósł wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

W skargach do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie K. Ś. zarzucił, że postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa i domagał się wznowienia postępowania. Skargi nie zawierają uzasadnienia ani żadnych zarzutów.

W odpowiedzi na skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniosło o oddalenie skarg.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i stosownie do przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Jednocześnie w oparciu o art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami oraz powołaną podstawą prawną. W ramach tej kognicji Sąd bada, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania.

Skargi nie zasługują na uwzględnienie, albowiem zaskarżone orzeczenia są zgodne z prawem.

Zgodnie z treścią art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., dalej k.p.a.) odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Z art. 134 k.p.a. wynika, że organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie to jest ostateczne. Uchybienie terminu ma miejsce wówczas, gdy przy uwzględnieniu zasad określonych w Rozdziale 10 Działu II k.p.a. zostanie ono złożone po upływie 14 dni. W związku z tym każde, nawet nieznaczne przekroczenie tego terminu już stanowi jego uchybienie. W sytuacji więc, gdy skarżący uchybił terminowi do wniesienia środków odwoławczych i nie wniósł o przywrócenie terminu - organ odwoławczy nie ma innej możliwości, niż wydanie na podstawie art. 134 k.p.a. postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. Ponieważ skarżący nadał odwołania zwykłym mailem w dniu 14 października 2014 r., nie otrzymał urzędowego poświadczenia odbioru, zatem Samorządowe Kolegium Odwoławcze prawidłowo stwierdziło, odwołania od przedmiotowych decyzji Prezydenta Miasta z dnia (...) 2014 r. zostały wniesione po terminie, gdyż dopiero następnego dnia, tj. w dniu 15 października 2014 r. skarżący udał się do MOPS-u, gdzie jego e-mail został wydrukowany przez pracownika MOPS i podpisany przez skarżącego. Tą datę organ prawidłowo uznał za datę wniesienia przez skarżącego środków odwoławczych od przedmiotowych decyzji do organu. Termin do wniesienia zażaleń od postanowień upłynął w dniu 7 października 2014 r.

Równocześnie należy podkreślić, że skarżący nie złożył wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołań i zażaleń.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. - skargi oddalił, gdyż zaskarżone postanowienia nie naruszają przepisów postępowania ani przepisów prawa materialnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.