Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
III SA/Kr 1445/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi A. S. na bezczynność Rektora Akademii postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca A. S. w dniu 11 września 2013 r. złożyła jednocześnie pisma do Prorektora jak i Rektora Akademii, w których domagała się "ponownego rozpatrzenia odwołania oraz wyjaśnienia sprawy na studiach dziennych (...) z roku 2006/2007".

W dniu 24 października 2015 r. A. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w której zarzuca, że Rektor Akademii nie wyjaśnił sprawy.

W dniu 4 listopada 2013 r. Rektor Akademii poinformował skarżącą, że władze Uczelni wielokrotnie, w sposób wyczerpujący udzielały skarżącej wyjaśnień w przedmiocie reaktywacji na studia dzienne i w związku z powyższym nie znajduje podstaw prawnych do dalszej analizy wniosku skarżącej.

W odpowiedzi na skargę Rektor Akademii wniósł o jej odrzucenie, a w przypadku nie uwzględnienia tego wniosku, o jej oddalenie.

Zarządzeniem tut. Sądu z dnia 18 grudnia 2013 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez podanie daty i numeru decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności oraz oznaczenie organu, którego działania, bezczynności i przewlekłego prowadzenie postępowania skarga dotyczy, a także określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 31 grudnia 2013 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie usunęła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednocześnie zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez podanie daty i numeru decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności oraz oznaczenie organu, którego działania, bezczynności i przewlekłego prowadzenie postępowania skarga dotyczy, a także określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 31 grudnia 2013 r.

Pomimo skutecznego doręczenia wezwania skarżąca nie uzupełniła ww. braków.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.