Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007579

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Kr 1429/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. I. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi A. I. na decyzję Wojewody z dnia 1 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej. postanawia: umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Sądu sporządzony na obowiązującym formularzu PPF wniosek A. I. "o całkowite ewentualnie częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego".

Wobec tego, że oświadczenia zwarte w tym wniosku budziły wątpliwości odnośnie rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego skarżącej zarządzeniem z dnia 11 lutego 2016 r. wezwano ją o złożenie dodatkowych oświadczeń i przedłożenie kopii wskazywanych dokumentów źródłowych.

Pismem datowanym na dzień 22 lutego 2016 r. skarżąca poinformowała, że "po rozważeniu aktualnej sytuacji, wycofuje swój wniosek o ustanowienie bezpłatnej pomocy prawnej (...) nie udzielę odpowiedzi na zadane przez Sąd pytania. Rezygnuję z pełnomocnika z urzędu".

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Zgodnie z art. 249a p.p.s.a. postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie takiego wniosku stało się zbędne.

W realiach niniejszej sprawy mamy do czynienia z taką sytuacją.

Strona korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. Jednocześnie cofnęła swój wniosek o ustanowienie radcy prawnego.

Mając to wszystko na uwadze postanowiono zatem jak w sentencji działając na zasadzie art. 249a p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.