Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007578

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2016 r.
III SA/Kr 1411/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki (spr.).

Sędziowie: WSA Dorota Dąbek, NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2016 r. sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia umarza postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. nr (...) Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 2123, poz. 1263 z późn. zm.), art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie - k.p.a.) oraz art. 18, art. 119 § 1, art. 120 § 1 i 2, art. 121 § 2, art. 122 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn., Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm., zwanej dalej ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji), utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) 2015 r., znak: (...) o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

W skardze skarżący zarzucił organom naruszenie przepisów postępowania - artykułów: 7, 77 § 1, 80, art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. - poprzez wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego.

W odpowiedzi na tą skargę Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o jej oddalenie podnosząc, że zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia nastąpiło w zgodzie z trybem i zasadami postępowania egzekucyjnego w administracji.

W piśmie procesowym z dnia 29 lutego 2016 r. Wojewódzki Inspektor Sanitarny podniósł, że postępowanie egzekucyjne, wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego z 26 czerwca 2015 r., znak: (...), zostało umorzone, co czyni bezprzedmiotowym rozpatrywanie skargi skarżącego. Wniósł zatem o umorzenie niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Skarżący z kolei za pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. przedłożył postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 grudnia 2015 r. nr (...), o uchyleniu w całości postanowienia o oddaleniu zarzutów i o odmowie umorzenia postępowania i umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wszczętego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 60 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn., Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10 powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pozostają jednak w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności.

W świetle tego ostatniego przepisu uchylenie więc czynności egzekucyjnych następuje z mocy postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, co nastąpiło w tym przypadku (postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z dnia 21 grudnia 2015 r. nr (...)). Uchylenie czynności egzekucyjnych wskutek umorzenia postępowania egzekucyjnego niweczy skutki wywołane przez te czynności. Wynika stąd, że uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych skutkuje wyeliminowaniem środków egzekucyjnych podjętych w ramach tych czynności oraz przywróceniem stanu istniejącego przed zastosowaniem tych środków, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 60 § 1 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wobec powyższego wyeliminowane zostało też postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, jako środek egzekucyjny zastosowany w ramach czynności egzekucyjnych w umorzonym już postępowaniu egzekucyjnym, wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: (...), a poddane kontroli w niniejszym postępowaniu na skutek skargi skarżącego.

W takim razie zaszły przesłanki do umorzenia niniejszego postępowania sądowego, które stało się bezprzedmiotowe na skutek wyeliminowania przedmiotu zaskarżenia.

W takim stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.