Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007577

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 marca 2016 r.
III SA/Kr 1410/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. H. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze R. H. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

R. H. pismem z dnia 26 stycznia 2016 r. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr (...) utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji z dnia (...) 2015 r. znak (...) w przedmiocie kary pieniężnej w wysokości 4 000 zł.

Skarga na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego została złożona w dniu 24 września 2015 r. bez uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 160 zł (stosownie do § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zarządzeniem z dnia 20 października 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wymaganej kwocie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skutecznie skarżącemu w dniu 3 listopada 2015 r. Termin uiszczenia wpisu minął w dniu 10 listopada 2015 r.

W konsekwencji nieusunięcia braku formalnego w postaci nieuiszczenia wpisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 r. odrzucił skargę R. H. Odpis postanowienia wraz z pouczeniem skutecznie doręczono skarżącemu w dniu 19 stycznia 2016 r.

Skarżący w uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu podniósł, że niedotrzymanie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wynikało z tragedii rodzinnej, jaką była śmierć zięcia, która miała miejsce w dniu 25 października 2015 r. (do wniosku dołączony został akt zgonu). Ze względu na sytuację rodzinną, nie był on wstanie podejmować jakichkolwiek działań związanych ze sprawami związanymi z działalnością gospodarczą, w tym sprawami sądowymi.

Uzasadnienie prawne

Skarżący po wezwaniu Sądu z dnia 12 lutego 2016 r. o uzupełnienie braku formalnego wniosku, uiścił w dniu 24 lutego 2016 r. wymaganą kwotę 160 zł tytułem wpisu od skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 260 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), pismo zawierające wniosek o przywrócenie terminu powinno spełniać wymogi formalne pisma procesowego, a także spełniać dodatkowe wymagania takie, jak uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminowi. Wniosek należy złożyć w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia. Przy jego składaniu należy także dokonać czynności procesowej niedokonanej w terminie. Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów stanowi brak formalny. W przypadku takim, zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a., przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi powoduje wystąpienie braku formalnego w postaci niedopełnienia czynności procesowej, jaką jest uiszczenie wpisu.

Przyjąć należy, że wniosek skarżącego spełnił warunek formalny dotyczący dokonania czynności, wobec której wnosi się o przywrócenie terminu, gdyż opłacił wpis od skargi.

Natomiast z treści wniosku nie wynika data ustania przyczyny uchybienia terminu.

Jako, że Sąd nie może domniemywać, że strona uchybiła terminowi, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym oraz stanowiskiem doktryny należy przejść do rozważań w przedmiocie tego czy strona zawiniła uchybieniu terminowi do dokonania czynności sądowej, wobec której wnosi o przywrócenie terminu. Wypowiedział się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 11 czerwca 2008 r. sygn. akt I FZ 228/08 oraz w postanowieniu z 13 czerwca 2008 r. sygn. akt I OZ 376/08. Pogląd ten został również zaprezentowany w doktrynie: B. Dauter, B. Gruszczynski, A. Kabat, M. Niezgódka -Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2005 r.).

Brak winy po stronie podmiotu zobligowanego do dokonania czynności jest podstawową i konieczną przesłanką przywrócenia terminu. Kryteria, według których należy oceniać zachowanie strony oraz istnienie przesłanki braku winy nie zostały precyzyjnie określone przez ustawodawcę, stąd ocena taka została pozostawiona uznaniu sądu. Brak winy w uchybieniu terminowi należy oceniać z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, uwzględniając przede wszystkim obiektywny miernik szczególnej staranności, jakiej można wymagać od strony. Instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i można z niej skorzystać tylko w przypadku, gdy, przy użyciu sił i środków normalnie dostępnych, strona nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt: I OZ 91/15, przywrócenie terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenie terminu jest więc dopuszczalne wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych, występujących bez woli strony, okoliczności, które mimo dołożenia przez stronę odpowiedniej staranności wprowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności w terminie.

Jakkolwiek Sąd nie neguje, że sytuacja rodzinna R. H. mogła mieć wpływ na jego zaangażowanie w sprawę, należy wskazać, że okres między pierwszym wezwaniem do uiszczenia wpisu i upływem wskazanego w nim terminu a wystosowaniem wniosku o przywrócenie terminu wynosi ponad dwa miesiące. Śmierć zięcia z pewnością skomplikowała sytuację rodzinną oraz mogła oddziaływać na zainteresowanie sprawami firmowymi, nie usprawiedliwia ona jednak uchybienia terminowi w tak rozległym zakresie. Dokonanie przelewu w terminie, a nawet wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie tego terminu w okresie wcześniejszym nie przekraczało jego możliwości działania. Niezależnie od świadomości, że żałoba wpływa na każdego w odmienny sposób, nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, że w jej wyniku niemożliwe było podjęcie działania w okresie krótszym niż dwa miesiące.

W ocenie Sądu podana przyczyna nie może być zatem uznana za niezawinioną, przez co nie uzasadnia ona przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Na marginesie sprawy należy zwrócić uwagę na to, że zwrot wpłaconego przez skarżącego wpisu może nastąpić po złożeniu stosownego w tym zakresie wniosku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie przepisu art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.