Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007571

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 marca 2016 r.
III SA/Kr 1405/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przyznać ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie adwokat A. M. wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej przy ul. (...) w K kwotę 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 listopada 2015 r. pełnomocnik skarżącego - adwokat A. M. - sporządziła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1405/14. W treści opinii zawarła wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów za sporządzenie przedmiotowej opinii prawnej.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2016 r. referendarz sądowy oddalił wniosek adwokat A. M. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, gdyż nie zawierał on oświadczenia, że opłaty nie zostały opłacone w całości lub części.

W sprzeciwie adwokat A. M. zarzuciła postanowieniu referendarza sądowego błąd w ustaleniach faktycznych polegający na błędnym ustaleniu, że z treści złożonego przez nią wniosku nie wynika, że koszty nie zostały uiszczone ani w całości, ani w części. Pełnomocnik skarżącego podniosła, że postanowienie referendarza sądowego jest niesprawiedliwe i zbyt restrykcyjne, gdyż zbadała akta sprawy i dokonała ich analizy, próbowała nawiązać kontakt z klientem oraz sporządziła opinię prawną. Zdaniem pełnomocnika skarżącego, skoro skarżący nie jest w stanie pokryć własnych podstawowych potrzeb to nie jest również w stanie pokryć kosztów zastępstwa procesowego. W związku z powyższym pełnomocnik skarżącego wniosła o zmianę postanowienia referendarza sądowego i zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, gdyż koszty te nie zostały uiszczone ani w całości, ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zasady otrzymywania przez adwokatów wynagrodzenia, o którym mowa w powołanym przepisie, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Jego stosowanie w niniejszej sprawie związane jest z brzmieniem § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801), który do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia nakazuje stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Zgodnie z treścią § 18 ww. rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r.:

" § 18.

1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1)

w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł;

2)

w drugiej instancji:

a)

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

b)

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

c)

za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

d)

w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł."

Stosownie do treści § 20 omawianego rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Wniosek pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów pomocy udzielonej z urzędu nie zawierał takiego oświadczenia. Jednak w treści sprzeciwu takie oświadczenie się już znalazło więc należało przyznać pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie za udzieloną skarżącemu pomoc prawną z urzędu.

Pełnomocnik skarżącego reprezentowała go w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, za co przyznano jej już wynagrodzenie w kwocie 240 zł. Do rozważenia została zatem kwestia przyznania pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1405/14. Zgodnie z treścią § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r. wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł.

Należy jednak zauważyć, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. wszedł w życie przepis art. 250 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie. Zdaniem Sądu, takim uzasadnionym przypadkiem w niniejszej sprawie jest to, że w dniu 26 sierpnia 2015 r. Sąd wydał 9 wyroków oddalających skargi K. Ś.: III SA/Kr 1402/14, III SA/Kr 1403/14, III SA/Kr 1404/14, III SA/Kr 1405/14, III SA/Kr 1406/14, III SA/Kr 1407/14, III SA/Kr 1408/14, III SA/Kr 1409/14 i III SA/Kr 1410/14. We wszystkich tych sprawach K. Ś. był reprezentowany przez adwokat A. M. W każdej z tych spraw pełnomocnik skarżącego sporządziła opinie o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w których opisała przebieg postępowania i stwierdziła, że Sąd nie naruszył przepisów postępowania ani przepisów prawa materialnego, jak i nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności postępowania. Biorąc zatem pod uwagę nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia Sąd za uzasadnione uznał obniżenie wynagrodzenia pełnomocnikowi skarżącego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny - na podstawie art. 250 § 2 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.