Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917230

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 listopada 2010 r.
III SA/Kr 135/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dąbek.

Sędziowie WSA: Janusz Kasprzycki (spr.), Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2010 r. sprawy ze skargi E. K. na decyzję Wojewody z dnia 4 grudnia 2009 r., Nr: (...) w przedmiocie wymeldowania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.