Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785620

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Kr 1331/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Kraków, dnia 7 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu z dnia 10 czerwca 2014 r., znak: (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r., znak: (...), Rektor Uniwersytetu utrzymał w mocy decyzję nr (...) Dziekana Wydziału (...) z dnia 3 kwietnia 2014 r. o skreśleniu I. K. z listy studentów niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku (...) na Wydziale (...) w roku akademickim 2013/2014.

W skardze na powyższą decyzję skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia, wskazując, że "decyzja o skreśleniu z listy studentów wywołuje niepowetowane negatywne skutki dla skarżącego".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 1331/14 odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowienie to zostało uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięciem z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt I OZ 558/15.

Skarżący uzupełnił wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji w piśmie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednak stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w cytowanym przepisie należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. O takim potencjalnym niebezpieczeństwie jest mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. i z tą sytuacją należy wiązać możliwość wyrządzenia szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

W analizowanym przepisie chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot wyegzekwowanego świadczenia, albo przez przywrócenie pierwotnego stanu rzeczy. Natomiast trudne do odwrócenia skutki mogą być zarówno prawne, jak i faktyczne. Rodzaj i zakres wystąpienia tych skutków musi być oceniony na podstawie obowiązującego prawa oraz sytuacji faktycznej, w jakiej znalazła się strona obciążona obowiązkami określonymi w decyzji (por. postanowienie NSA z dnia 17 lipca 2008 r., II GZ 139/08, LEX nr 493849).

Przechodząc do rozstrzygnięcia kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji o skreśleniu z listy studentów, zasadnicze znaczenia ma ocena, czy może powstać znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki wywołane wykonaniem tej decyzji, jeżeli okazałoby się, że w wyniku uwzględnienia skargi może dojść do jej ewentualnego wzruszenia.

Dokonując oceny złożonego wniosku w okolicznościach przedmiotowej sprawy, Sąd uznał, że uzasadnione jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W ocenie Sądu, skarżący w sposób przekonujący powołał się na spowodowanie przez wykonanie decyzji trudnych do odwrócenia skutków w postaci "ponownego rozpoczęcia studiów", a także pozbawienia go formalnych kwalifikacji do wykonywania pracy.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt I OZ 98/10, "przerwanie nauki i będąca następstwem tego konieczność rozpoczęcia ponownie studiów, w przypadku odmowy wstrzymania wykonania decyzji o skreśleniu z listy studentów, nawet przy wzięciu pod uwagę możliwości wznowienia studiów (...), mogą być uznane, w świetle art. 61 § 3 p.p.s.a., za powodujące niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków."

Biorąc to pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.