Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863112

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
III SA/Kr 1323/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sędziowie: WSA Maria Zawadzka, SO del. Janusz Bociąga (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawy ze skarg J. B. na decyzje Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 17 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie z dnia 17 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne skargi oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.