Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723086

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
III SA/Kr 1311/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi M. T. na decyzję Rektora Uniwersytetu z dnia 15 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia studiów postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 15 października 2018 r. nr (...) Rektor Uniwersytetu uchylił decyzję Dziekana Wydziału (...) Uniwersytetu z dnia (...) 2018 r. nr (...) o braku możliwości wznowienia przez M. T. studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku biologia oraz wyraził zgodę na wznowienie przez M. T. studiów na kierunku biologia, I stopień, studia niestacjonarne.

W dniu 28 listopada 2018 r. (data prezentaty Uniwersytetu) M. T. wniosła skargę na powyższą decyzję Rektora Uniwersytetu.

W odpowiedzi na skargę Rektor Uniwersytetu wniósł o oddalenie skargi.

Na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. M. T. cofnęła skargę podając, że w ubiegłym roku dostała się na studia w K, które ukończyła, a zatem sprawa stała się nieaktualna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.):

"Art. 60. Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności."

Po analizie akt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki, które powodowałyby uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Wobec faktu, że cofnięcie skargi nastąpiło skutecznie, postępowanie należało umorzyć. Jak wynika bowiem z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.:

"Art. 161. § 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;"

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.