Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785619

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Kr 1303/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Wojewody z dnia 18 czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie zostało wszczęte wskutek skargi R. M. na decyzję Wojewody z dnia 18 czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego.

Pismem procesowym z dnia 3 września 2015 r. skarżąca cofnęła przedmiotową skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, zważył co następuje.

Postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże, sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie Sąd rozpoznając wniosek skarżącej o cofnięciu skargi nie stwierdził, aby wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczne cofnięcie skargi, o których mowa w art. 60 p.p.s.a.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do treści art. 161 § 2 p.p.s.a. postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.