Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 792596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 lutego 2011 r.
III SA/Kr 1302/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Wojewody z dnia 20 września 2010 r. znak: (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2010 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków skargi wniesionej na decyzję Wojewody z dnia 20 września 2010 r. znak: (...) poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 100 złotych w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto wezwano pełnomocnika o nadesłanie jednego egzemplarza odpisu skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego 2 grudnia 2010 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Braki skargi nie zostały uzupełnione w zakreślonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stosownie zaś do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy oraz odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zatem skarżący, oprócz egzemplarza skargi przeznaczonego dla Sądu, jest zobowiązany dołączyć również odpisy skargi i załączników w liczbie odpowiadającej ilości stron postępowania. Brak odpowiedniej ilości odpisów skargi należy traktować jako brak formalny skargi, do uzupełnienia którego Sąd wzywa skarżącego na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.

Skoro nie uiszczono należnego wpisu pomimo wezwania ani też nie nadesłano wymaganej ilości odpisów skargi, należało na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.