Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 865470

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
III SA/Kr 1238/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2011 r. wniosku D. I. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi D. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2010 r. sygn. (....) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2010 r. sygn. (...)

Uzasadnienie faktyczne

Zarząd Województwa decyzją z dnia (...) 2010 r. znak (...) wymierzył D. I., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą A. z siedzibą w (...), karę pieniężną w wysokości 7.633,90 złotych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi poprzez umieszczenie reklamy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 13 sierpnia 2010 r. sygn. (...) utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

Na powyższą decyzję organu odwoławczego D. I. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pismem z 23 września 2010 r. skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że egzekucja spornej kary pieniężnej doprowadzi do likwidacji jej działalności gospodarczej oraz postawi ją w sytuacji bez środków na utrzymanie rodziny. Zdaniem skarżącej, wykonanie decyzji wyrządzi znaczną szkodę i spowoduje trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Postanowienie w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności (§ 4). Postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (§ 5). Orzeczenie dotyczące wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji ma fakultatywny charakter, a więc sąd może, lecz nie musi wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, nawet w wypadku, gdy występują w sprawie przesłanki przewidziane w powołanym wyżej przepisie, od zaistnienia których ustawodawca uzależnia wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych.

W ocenie Sądu, wskazywane przez skarżącą okoliczności nie są wystarczające do udzielenia ochrony tymczasowej jaką jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Z akt sądowych wynika, że działalność gospodarcza skarżącej została zlikwidowana 30 listopada 2010 r., a obecnie skarżąca utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych oraz alimentów otrzymywanych na dzieci. Zatem wykonanie decyzji nie może spowodować zakończenia już zlikwidowanej działalności gospodarczej. Ponadto skarżąca jest właścicielką nieruchomości, która nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodziny skarżącej.

Dlatego też podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.