Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043435

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 maja 2016 r.
III SA/Kr 123/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 9 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi H. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 2 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 2 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów.

Przewodniczący Wydziału III WSA w Krakowie zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2016 r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie pomimo ich dwukrotnego awizowania w dniach 3 lutego 2016 r. i 11 lutego 2016 r. nie została przez skarżącą odebrana, w związku z tym należało uznać, że przesyłka została doręczona 17 lutego 2016 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono wymaganej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie (w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie - zgodnie z art. 230 p.p.s.a.).

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi powinien zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu, pomimo ich dwukrotnego awizowania w dniach 3 lutego 2016 r. i 11 lutego 2016 r. nie została odebrana przez skarżącą. Stąd też, stosownie do art. 73 § 4 p.p.s.a., Sąd uznał, że doręczenie wezwania nastąpiło w dniu 17 lutego 2016 r. tj. z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu złożenia pisma w placówce pocztowej.

Wyjaśnić należy, że przewidziana w art. 73 p.p.s.a. instytucja doręczenia zastępczego rodzi domniemanie prawne, że pismo zostało skutecznie doręczone jego adresatowi. Doręczenie zastępcze jest w pełni skuteczne i wywiera takie same skutki jak doręczenie właściwe pisma adresatowi. Takie doręczenie uznaje się za dokonane bez względu na to, czy adresat zapoznał się z awizowanym pismem, a także wtedy, gdy w rzeczywistości pisma nie odebrał (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt II UZ 51/14, Lex nr 1573973).

Tym samym termin do uiszczenia wpisu sądowego bezskutecznie upłynął w dniu 24 lutego 2016 r. Z akt sprawy wynika zaś, że w terminie tym skarżąca nie uiściła wpisu sądowego (vide: notatka urzędowa sporządzona przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Krakowie w dniu 4 kwietnia 2016 r.).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.