Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817453

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 lutego 2020 r.
III SA/Kr 1182/19
Niedopuszczalność scedowania uprawnień do wydania regulaminu zespołu interdyscyplinarnego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2020 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016 r. nr XXVII/205/2016 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

1. stwierdza nieważność § 3 pkt 14 załącznika do zaskarżonej uchwały,

2. w pozostałym zakresie skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu zaskarżył pismem z dnia 8 października 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uchwałę nr XXVII/205/2016 Rady Gminy w Jabłonce z 9 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w części, zarzucając jej istotne naruszenie prawa:

1. naruszenie art. 9a ust. 15 w zw. z art. 9a ust. 3,4, i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) poprzez wskazanie w § 1 ust. 2 załącznika do zaskarżonej uchwały katalogu podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego;

2. naruszenie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez wskazanie, że szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu oraz grup roboczych określa Regulamin zespołu w § 3 pkt 14 załącznika zaskarżonej uchwały.

W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie była przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego ani orzeczenia sądu administracyjnego, zawierała jednak wady, które skutkować powinny stwierdzeniem nieważności uchwały w zaskarżonej części. Podniósł, że akty prawa miejscowego, wydawane wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych, nie mogą naruszać przepisów zawartych w aktach wyższego rzędu i regulować kwestii nie delegowanych prawodawcy lokalnemu ani też w jakikolwiek sposób modyfikować norm wynikających z przepisów prawa, pod rygorem nieważności tych zapisów. Prokurator wskazał, że o składzie zespołu interdyscyplinarnego stanowi sama ustawa, nie upoważniając rady gminy do kształtowania katalogu podmiotów wchodzących w skład zespołu. Wskazał także, że określenie szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu i grup roboczych przez bliżej nie sprecyzowany regulamin zespołu (§ 3 pkt 14 załącznika do zaskarżonej uchwały) wykraczało poza upoważnienie ustawowe do określania procedury powoływania i odwoływania składu zespołu interdyscyplinarnego.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Jabłonka wniosła o oddalenie skargi w całości, informując jednocześnie, że w najbliższej przyszłości planuje powzięcie uchwały uchylającej zaskarżoną uchwałę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Skarga tylko w części była zasadna.

Sąd stwierdził nieważność § 3 pkt 14 załącznika do zaskarżonej uchwały ponieważ rację miał Prokurator, że delegacja ustawowa w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie zawierała upoważnienia do scedowania prawa do wydawania "Regulaminu Zespołu" określającego szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie bowiem z ww. art. 9a ust. 15 Rada gminy miała określić, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Upoważnienie ustawowe nie dawało więc Radzie prawa do dalszego przekazywania uprawnień do określania szczegółowych warunków funkcjonowania w formie "regulaminu zespołu".

Pozostałe zarzuty skargi Sąd uznał natomiast za nieuzasadnione. Zdaniem Sądu, wskazanie w zaskarżonej uchwale katalogu podmiotów wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego było dopuszczalne. W istocie bowiem Rada wskazała i skonkretyzowała w warunkach gminy Jabłonka jakie instytucje w tej konkretnej gminie będą delegować przedstawicieli do działania w zespole. W ocenie Sądu, taka regulacja powodowała, że uchwała była czytelna i zrozumiała dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością zespołu interdyscyplinarnego - nie naruszała przy tym wskazanych w skardze przepisów.

Z tych to powodów Sąd stwierdził nieważność jedynie § 3 pkt 14 załącznika do zaskarżonej uchwały na podstawie art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Oddalenie skargi w pozostałym zakresie nastąpiło na podstawie art. 151 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.