Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043433

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 maja 2016 r.
III SA/Kr 1178/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. S. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2010 r. sygn. akt III SA/Kr 323/10 postanawia: umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy wywołane kolejnym wnioskiem skarżącej.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w złożonym w dniu 20 kwietnia 2016 r. na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagała się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Z urzędu stwierdza się, że postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 r. Referendarz Sądowy WSA w Krakowie umorzył postępowanie o przyznanie prawa pomocy wywołane wcześniejszym wnioskiem skarżącej (k. 157-158).

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Powtórzyć należy, że w prawomocnie zakończonym postępowaniu, którego wznowienia domagała się skarżąca postanowieniem z dnia 28 stycznia 2011 r. przyznano stronie prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu (k. 60 sygn. akt. III SA/Kr 323/10), którego Okręgowa Radę Adwokacka wyznaczyła w osobie mecenasa T. K. (zawiadomienie k. 77 akt o sygn.j.w.). Akta sprawy dokumentują, że przyznane stronie prawo pomocy nie zostało cofnięte. Zmianie uległa jedynie osoba pełnomocnika z urzędu. Na karcie 184 r. akt zalega bowiem zarządzenie o zmianie pełnomocnika z urzędu wyznaczającego dla skarżącej pełnomocnikiem z urzędu adwokat K. B. - G. w miejsce adwokata T. K. Wskazując na te okoliczności podnieść należy, że w myśl uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. akt. II GPS 2/10 "Prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub ustanowienia adwokata przyznane stronie w sprawie ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) obejmuje postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie".

Z uwagi na przytoczone okoliczności i treść przedmiotowej uchwały składu siedmiu sędziów NSA rozpoznanie obecnego wniosku strony o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata jest zbędne a w związku z tym postanowiono jak w sentencji działając na zasadzie art. 249a p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.