III SA/Kr 1172/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550018

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 września 2018 r. III SA/Kr 1172/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. B. z 28 sierpnia 2018 r. o zwolnienie od kosztów sadowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy wywołane wnioskiem skarżącego z 28 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego sądu sporządzony na obowiązującym formularzu PPF wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sadowych i ustanowienie adwokata.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Zgodnie z art. 249a p.p.s.a. postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie takiego wniosku stało się zbędne.

W realiach niniejszej sprawy mamy do czynienia z taką sytuacją.

Po pierwsze. Strona korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. (vide: zarządzenie z 3 października 2017 r.k. 1).

Po drugie. Na rzecz skarżącego ustanowiono już adwokata (vide: postanowienie z 4 kwietnia 2018 r. sygn.j.w.k. 87), którego Okręgowa Rada Adwokacka ustanowiła obecnie w osobie mecenasa R. P. (k. 97). Wyznaczony adwokat sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (k. 101-130). W świetle tych ustaleń przyznanie skarżącemu po raz kolejny prawa pomocy w takim samym zakresie nie jest możliwe, gdyż prawo to zostało już skonsumowane (por. także post. NSA z 8 listopada 2007 r. I OZ 795/07 oraz postanowienie WSA w Szczecinie II SA/Sz 24/08).

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji działając na zasadzie art. 249a p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.