III SA/Kr 1126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2608147

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Kr 1126/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi A. F. na Starostę w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 1158/02 postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 września 2018 r. skarżący A. F. wniósł skargę na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2005 r., sygn. akt II SA/Kr 1158/02

Powołanym wyrokiem z dnia 17 stycznia 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 1158/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi B. J. i A. F. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w z dnia 28 marca 2002 r. Nr: (...) w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów w punkcie I uchylił zaskarżoną decyzję wraz z poprzedzającą ją decyzją organu I instancji, w punkcie II zaś orzekł, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Zmieniła ona między innymi treść art. 154 § 1 p.p.s.a., który w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 sierpnia 2015 r. stanowił, że w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W nowym brzmieniu obowiązującym od dnia 15 sierpnia 2015 r. ustawodawca w art. 154 § 1 p.p.s.a. ograniczył zatem możliwość wniesienia skargi na niewykonanie wyroku jedynie do przypadku niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Skarga podlega zatem odrzuceniu jako niedopuszczalna, ponieważ została wniesiona na niewykonanie wyroku w przedmiocie uchylenia decyzji, a nie na wyrok uwzględniający skargę w sprawie na bezczynność organu lub przewlekłość prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 154 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.