Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785618

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Kr 1089/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 8 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp.z.o.o. z siedzibą w K na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 12 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

A sp.z.o.o. z siedzibą w K wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 12 czerwca 2015 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Pełnomocnik spółki wskazał, że realizacja wymaganego przyporządkowania służby BHP prezesowi zarządu przed wydaniem rozstrzygnięcia przez Sąd będzie wymagała od strony skarżącej daleko idących zmian organizacyjnych, także w zakresie funkcjonowania działu BHP, co doprowadzi do powstania kosztów związanych przede wszystkim z dodatkowym nakładem pracy znacznej części pracowników działu BHP i działu kadr.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Ciężar dowodu w zakresie wykazania okoliczności, stanowiących podstawę do wstrzymania wykonania zaskarżanego aktu spoczywa na wnioskodawcy i sprowadza się do przedstawienia konkretnych zdarzeń, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonej decyzji faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków (por. postanowienie NSA z dnia 6 grudnia 2012 r. sygn. akt II OZ 1075/12). Brak należytego uzasadnienia żądania o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wyklucza dokonywanie jego merytorycznej oceny (por. postanowienie NSA z dnia 25 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 498/12 LEX nr 1145458).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należało, że pełnomocnik strony skarżącej, wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie wskazał żadnych okoliczności, które świadczyłyby o niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Lakoniczne uzasadnienie wniosku sprowadzało się do ogólnego stwierdzenia, że wykonanie nałożonych na stronę skarżącą obowiązków wynikających z decyzji, może spowodować niepotrzebny nakład pracy pracowników działu BHP i konieczność zmian organizacyjnych. Ocena tak sformułowanego wniosku, nie dawała podstaw do wydania orzeczenia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu, albowiem, poza wyrażeniem samej obawy wystąpienia wyżej wymienionego skutku, strona nie wykazała, że wykonanie zaskarżonej decyzji doprowadzi do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o jakich mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z tych powodów, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.