Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 865464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
III SA/Kr 1058/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2011 r. wniosku U. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi U. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia:

1.

odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 maja 2011 r. sygn. III SA. KR 1058/10,

2.

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 maja 2011 r. sygn. III SA. KR 1058/10

Uzasadnienie faktyczne

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 26 lipca 2010 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) 2010 r., znak: (...) o braku podstaw do stwierdzenia u U. J. choroby zawodowej.

U. J. wniosła skargę na powyższą decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżąca udzieliła pełnomocnictwa w sprawie profesjonalnemu pełnomocnikowi-adwokatowi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 maja 2011 r. oddalił skargę. Na rozprawie i przy ogłoszeniu wyroku obecny był reprezentujący skarżącą adwokat.

Skarżąca złożyła w dniu 2 lipca 2011 r. sporządzony osobiście wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi. Przesyłka pocztowa zawierająca powyższe pisma została doręczona Sądowi w dniu 4 lipca 2011 r.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżąca wskazała, że po zapadnięciu orzeczenia poleciła pełnomocnikowi złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Pełnomocnik nie dochował terminu nie informując o tym mocodawcy. W rozmowie telefonicznej w dniu 1 lipca 2011 r. skarżąca dowiedziała się, że pełnomocnik nie złożył przedmiotowego wniosku. Zatem uchybienie terminu nie nastąpiło z winy skarżącej, gdyż została wprowadzona w błąd przez adwokata, który zlekceważył terminy sądowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., w sprawach w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo od dnia doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W przedmiotowej sprawie, wobec oddalenia skargi wyrokiem z dnia 10 maja 2011 r. termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął z dniem 17 maja 2011 r. Wniosek został wniesiony 2 lipca 2011 r., a więc z przekroczeniem 7 dniowego terminu.

Odnosząc się do wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, należy wskazać, że art. 86 i art. 87 p.p.s.a. określają okoliczności, w jakich sąd może tego dokonać.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego (§ 2). Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (§ 3). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4). Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych (§ 5).

Powyższa regulacja wskazuje, że na stronie wnioskującej o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, ciąży obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. Uprawdopodobnienie z art. 87 § 2 p.p.s.a. nie oznacza udowodnienia braku winy. Brak winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu obowiązku maksymalnej w danych warunkach staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Natomiast do sądu należy ocena, czy uprawdopodobnienie braku winy nastąpiło czy nie.

Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o własne interesy.

W sprawie rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, Sąd uznał, że skarżąca zachowała siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Jednakże warunkiem koniecznym do uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, było uprawdopodobnienie, że istniała przyczyna uniemożliwiająca stronie skarżącej dochowanie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W wyniku zaniechania swojego profesjonalnego pełnomocnika skarżąca nie złożyła w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zaniechania pełnomocnika nie można uznać za okoliczność uwalniającą stronę od winy w nieterminowym złożeniu wniosku.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 czerwca 2011 r. sygn. II FZ 231/11, zaniedbania osób, którymi posłużył się skarżący obciążają jego samego, a tym samym nie uwalniają one strony od winy w niezachowaniu terminu. Jeśli strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika to przy ocenie możliwości przywrócenia terminu należy uwzględnić wiedzę i konieczność zachowania należytej staranności także przez tego pełnomocnika.

Sąd podzielając powyższe stanowisko uznał, że w sprawie pełnomocnik skarżącej staranności tej nie zachował. Tym samym profesjonalny pełnomocnik skarżącej-adwokat przez zaniechanie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia pozbawił stronę możliwości skutecznego złożenia, w przewidzianym do tego terminie, przedmiotowego wniosku. Bezsporna wina pełnomocnika strony obciąża stronę.

W ocenie Sądu skarżąca nie wykazała, zatem przesłanek dla przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i dlatego Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

W konsekwencji powyższego należało również w pkt 2 sentencji postanowienia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku uwagi na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia po upływie terminu określonego w art. 142 § 2 p.p.s.a.

Na marginesie Sąd zauważa, że wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym (art. 42 § 1.p.p.s.a.), co w sprawie nastąpiło w dniu 4 lipca 2011 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.