Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836424

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2015 r.
III SA/Kr 1030/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga (spr.).

Sędziowie: NSA Krystyna Kutzner, WSA Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Fundacji A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.