Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 maja 2016 r.
III SA/Kr 1026/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skarg R. B. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 czerwca 2015 r. nr (...) z dnia 11 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: I. umorzyć postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych, II. ustanowić na rzecz skarżącego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, oświadczając, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z jakimkolwiek kwalifikowanym pełnomocnikiem.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną uwidocznił brak osób z którymi pozostawałby we wspólnym gospodarstwie domowym. Podniósł, że jest samotny.

Określając swój majątek podał, iż nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

W rubryce dochody zadeklarował otrzymywaną od znajomych pomoc finansową w wysokości 450 zł.

Uzasadnienie swoich starań ograniczył do wzmianki, że jest bez środków do życia i że nie panuje nad długami.

Wezwany o złożenie dodatkowych wyjaśnień, podał że jest samotny, mieszka sam. Nie pracuje zarobkowo. Nie ma żadnych dochodów ani majątku. Nie posiada również rzeczy które przedstawiałyby jakąkolwiek wartość handlową. Powiada, że utrzymuje się dzięki pomocy finansowej od znajomych z nieoprocentowanych pożyczek. Z usług bankowych nie korzysta bo nie ma zdolności kredytowej. Wykazana we wniosku kwota 450 zł oznacza łączną kwotę pożyczki otrzymanej od znajomych. Nie ujawni personaliów pożyczkodawców, raz dla tego że uważa iż nie ma takiego prawnego obowiązku, dwa z tej racji, że nie życzą sobie tego te osoby, trzy z obawy że osoby te zaprzestaną mu pomagać. Opisując wysokość swoich obciążeń podał, że wysokość czynszu na rok 2016 to 293 zł w tym woda i ścieki, energia elektryczna to wg ostatniej faktury 29,46 zł, koszt zakupu leków to 86,24 zł, z opłat rtv jest zwolniony. Kopi dokumentów źródłowych nie przedstawi bo nie stać go finansowo na ich wykonanie a wszystkie oryginały są w aktach sprawy.

Z urzędu stwierdza się, że w przedstawionych wraz ze skargą aktach administracyjnych zalega powiadomienie o wysokości opłat za zajmowane przez skarżącego mieszkanie. Wynika z niego że miesięcznie jest to kwota 262,91 zł. W aktach zalegają również faktury za leki, dokumentacja lekarska, umowa której przedmiotem sprzedaży było 39 puszek. W ostatnio przeprowadzanej aktualizacji wywiadu środowiskowego pracownik socjalny adnotował, zaś iż źródłem znikomego dochodu skarżącego jest zbieractwo, dodatek mieszkalny "pożyczki".

Z uwagi na fakt, że niniejsza sprawa nie jest ani pierwszą ani jedyną, jaką skarżący poddał kognicji tutejszego wojewódzkiego sądu administracyjnego więc okolicznościami znanymi z urzędu pozostaje, iż skarżący jest podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i korzysta ze różnych form oferowanego tam wsparcia. Przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności został uznany za osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe. Przepisywane są mu leki przeciwdepresyjne, przeciw lękowe, usprawniające pamięć. Leczony jest z rozpoznaniem "organiczne zaburzenia osobowości, zespół depresyjno-neurasteniczny". Mieszka sam. Przekroczył 60 rok życia. Jest rozwiedziony. Z dziećmi nie utrzymuje kontaktu. Zajmuje jednopokojowe mieszkanie w prywatnej kamienicy. Mieszkanie, które zajmuje jest zaniedbane i brudne. Czynszu nie regulował. Otrzymywał dodatek mieszkaniowy. Borykał się egzekucją komorniczą.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obowiązek uiszczenia kosztów sądowych nie ciąży na stronie skarżącej działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. W konsekwencji uznania, że strona korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych - co oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych jak i ponoszenia wydatków - rozpoznanie wniosku w tym zakresie jest zbędne a w związku z tym postanowiono jak w punkcie pierwszym sentencji działając na zasadzie art. 249a p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Co się natomiast tyczy żądanego ustanowienia adwokata, to stosownie do art. 252 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej "p.p.s.a.", osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym o ile nie jest w stanie ponieść tych kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

W realiach niniejszej sprawy skarżący złożył oświadczenie o jakim mowa w art. 252 p.p.s.a. Oświadczenie to uzupełnione dodatkowymi wyjaśnieniami oraz informacjami dostępnymi na zasadzie notorii urzędowej jest wystarczające do oceny aktualnej sytuacji skarżącego i jego możliwości płatniczych. Pewne nieścisłości położyć należy na karb nieporadności strony dyktowanej stanem zdrowia. Skarżący należy do osób biednych. Tak bowiem należy postrzegać osobę samotną, bez majątku, i stałego dochodu, niezaradną życiowo, z określonymi problemami natury zdrowotnej.

Uwzględniając to wszystko udzielono skarżącemu pomocy o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustanawiając na jego rzecz adwokata, którego wyznaczy właściwy organ samorządu zawodowego.

Z przytoczonych względów orzeczono jak w punkcie drugim sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.