III SA/Kr 1022/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203056

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Kr 1022/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 luty 2017 r. zażalenia M. Ł. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie M. Ł. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 listopada 2016 r., w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego.

Przesyłka zawierającą odpis ww. postanowienia wraz z pouczeniem o prawie i terminie wniesienia zażalenia została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 18 stycznia 2017 r.

Zażalenie na powyższe zarządzenie zostało wniesione przez skarżącego za pośrednictwem poczty, w dniu 26 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2016.718), dalej p.p.s.a., zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Jak wyżej wspomniano przesyłka zawierającą odpis ww. postanowienia wraz z pouczeniem o prawie i terminie wniesienia zażalenia została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 18 stycznia 2017 r. Zatem termin do wniesienia zażaleniu upłynął w dniu 25 stycznia 2017 r. Tymczasem skarżący wniósł zażalenie w dniu 26 stycznia 2017 r. (data stempla pocztowego), a zatem jeden dzień po terminie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.