Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894650

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 marca 2011 r.
III SA/Kr 1020/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec.

Sędziowie WSA: Barbara Pasternak Tadeusz Wołek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2011 r. sprawy ze skargi A. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.