III SA/Kr 1014/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644639

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2015 r. III SA/Kr 1014/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. P. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi G. P. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 maja 2013 r. nr (...) z dnia 23 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia oddalić wniosek o ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący G. P. w złożonym dnia 7 listopada 2014 r. na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się ustanowienia adwokata, oświadczając, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z jakimkolwiek kwalifikowanym pełnomocnikiem. Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że brak osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Odnośnie posiadanego majątku wskazał, że należy do niego piętro w starej kamienicy o powierzchni 100 m2, z którego czynsz zajął komornik. Miesięcznie otrzymuje 529 zł zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Referendarz Sądowy postanowieniem z dnia 23 grudnia 2014 r. oddalił wniosek skarżącego.

Skarżący wniósł skutecznie sprzeciw od ww. postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wniosek G. P. o ustanowienie adwokata nie podlega uwzględnieniu.

Zgodnie z przepisem art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Złożony w dniu 7 listopada 2014 r. wniosek jest drugim z kolei wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. Uprzedni, z daty 30 września 2013 r., został rozpoznany odmownie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 4 lipca 2014 r. sygn. akt I OZ 512/14 oddalił zażalenie G. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2014 r. o odmowie ustanowienia mu adwokata.

Podstawę rozstrzygnięć Sądów stanowiło stwierdzenie, że skarżący w sposób niewystarczająco przejrzysty przedstawił swoją sytuację majątkową. W szczególności z załączonych dokumentów wynikało, że ponosi wydatki wyższe niż deklarowany dochód.

Obecnie, wnosząc ponownie o ustanowienie adwokata, skarżący, nie wypełnia również wniosku w sposób pozwalający na ustalenie rzeczywistej sytuacji majątkowej. Nie powołuje żadnych nowych okoliczności w stosunku do tych, które ujawnił w poprzednim wniosku. Nie wynika również z wniosku, by nastąpiła istotna zmiana okoliczności.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 13 grudnia 2012 r. sygn. akt I FZ 545/12, (Lex nr 1239276) dopuszczalna jest możliwość wielokrotnego składania wniosku o przyznanie prawa pomocy tak przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, niemniej odmienna ocena sytuacji materialnej wnioskodawcy przy rozpatrywaniu kolejnego wniosku możliwa jest wyłącznie po zmianie istotnych okoliczności mających wpływ na tę ocenę.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oddalił wniosek o ustanowienie skarżącemu adwokata.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.