Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891349

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 listopada 2012 r.
III SA/Gl 992/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sędziowie: WSA Renata Siudyka (spr.), NSA Henryk Wach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2012 r. przy udziale - sprawy ze skargi M.S. (S.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.