Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 lutego 2008 r.
III SA/Gl 944/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Krzysztof Targoński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) skarżący wniósł o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 944/07.

Wyjaśnić zatem przyjdzie, że zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2, który stanowi, iż w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Przytoczony przepis nie pozostawia wątpliwości, że uzasadnienie wyroku z urzędu lub na wniosek strony musi być poprzedzone ogłoszeniem wyroku. W sprawie o sygnaturze akt III SA/Gl 944/07 wyrok nie został ogłoszony, bowiem pomimo wyznaczenia terminu rozprawy na 25 stycznia 2008 r., z uwagi na brak prawidłowego zawiadomienia skarżącej o terminie rozprawy, Sąd postanowił rozprawę odroczyć z terminem z urzędu.

W tych okolicznościach wniosek z dnia (...), jako przedwczesny, nie mógł być uwzględniony.

Dodać należy, że pełnomocnik skarżącej zostanie powiadomiony o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy. Natomiast jeżeli skarga na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) zostanie oddalona, to uwzględniając treść wyżej przytoczonego art. 141 § 2, ewentualny wniosek o sporządzenie uzasadnienia należy ponowić i zgłosić w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W przypadku uwzględnienia skargi uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone z urzędu.

W sumie zatem Sąd działając na podstawie art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.