Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 czerwca 2008 r.
III SA/Gl 943/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Golat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. D. (D.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: oddalić wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 17 marca 2008 r.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 17 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po przeprowadzeniu w dniu 4 marca 2008 r. rozprawy wydał wyrok w sprawie ze skargi P. C. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Dnia (...) r. skarżący - P. C. D. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z wnioskiem "o doręczenie odpisów orzeczeń z dnia 4 marca 2008 r." w sprawach o sygn. akt.: III SA/GI 940, III SA/GI 941, III SA/GI 942 i III SA/GI 943/07.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem sformalizowanym i polega głównie na wymianie pism, stąd dbałość ustawodawcy w zakresie szczegółowego określenia wymogów skuteczności pism procesowych i rygoru ich niedochowania. Do takich przepisów należy przepis art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.), zgodnie z którym w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia biegnie zatem od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (w przypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym).

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego wydaniem nie wywołuje skutków prawnych i z tego powodu nie może być uznane za wniosek, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a. (post. NSA z dnia 9 września 2004 r., OZ 404/04, niepubl.; post. NSA z dnia 29 listopada 2007 r., II OZ 1204/07, LEX nr 325045).

Ogłoszenie wyroku może być - stosownie do art. 139 § 1 p.p.s.a. - odroczone na okres do czternastu dni. Termin ten może być przedłużany tylko raz i co najwyżej o siedem dni. Zawsze jednak początkiem biegu terminu na złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia nie jest dzień przeprowadzenia rozprawy, lecz dzień ogłoszenia wyroku.

W przedmiotowej sprawie ogłoszenie wyroku nastąpiło dnia 17 marca 2008 r. Ten dzień stanowił zatem cezurę dla początku biegu 7-dniowego terminu na złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia. Skarżący dnia (...) r. wystosował wniosek o sporządzenie uzasadnienia m.in. w przedmiotowej sprawie o sygn. III SA/Gl 943/07, który wpłynął od do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dnia (...) r., a zatem przed ogłoszeniem wyroku w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przedstawionym poglądem judykatury wniosek ten nie może wywołać skutków prawnych.

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 p.p.s.a.).

Wobec powyższego, uwzględniając przytoczoną argumentację Sąd orzekł jak w sentencji.