Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 865449

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
III SA/Gl 93/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

przyznać doradcy podatkowemu T. K. (K.) od Skarbu Państwa kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia (...) r. R. F. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. określającą kwotę zobowiązania podatkowego od towarów i usług za I kwartał 2007 r. w wysokości (...) zł ciążącą na "A" spółka jawna oraz orzekającą o odpowiedzialności podatkowej strony jako osoby trzeciej w łącznej wysokości (...) zł, w tym, kwota zaległości podatkowej - (...) zł, kwota odsetek (...) zł, koszty egzekucyjne (...) zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 500 zł stosownie do § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2011 r. referendarz sądowy zwolnił skarżącego od kosztów sądowych i ustanowił pełnomocnika w osobie doradcy podatkowego.

Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę R. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...), wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Na rozprawie dnia 3 sierpnia 2011 r., pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa doradcy podatkowego i oświadczył, że nie zostały one opłacone w całości ani w części.

Sąd wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2011 r. oddalił skargę i nie odniósł się do kwestii przyznania kosztów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami - dalej cyt. jako p.p.s.a.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Przywołany art. 250 p.p.s.a. regulując kwestie związane z wynagradzaniem zawodowych pełnomocników ustanowionych w ramach przyznanego prawa pomocy, odsyła jednocześnie do odrębnych przepisów, wśród których znajdują się m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075 - zw. dalej rozporządzeniem z 2 grudnia 2003 r.).

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w K. utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. określającą kwotę zobowiązania podatkowego od towarów i usług za I kwartał 2007 r. w wysokości (...) zł ciążącą na "A" spółka jawna oraz orzekającą o odpowiedzialności podatkowej strony jako osoby trzeciej.

W takim przypadku, wpis sądowy ma charakter stały, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Z kolei zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212 poz. 2075) wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, "w pozostałych sprawach" czyli w takich w których przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna wynosi 240 zł.

Stosownie zaś do § 3 ust. 1 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% kwot wynagrodzenia, o których mowa w § 2 rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki doradcy podatkowego.

Zgodnie zaś z § 3 ust. 2 rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty te nie zostały zapłacone w całości lub w części. Pełnomocnik strony skarżącej dopełnił tego obowiązku składając stosowne oświadczenie na rozprawie 3 sierpnia 2011 r.

Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz charakter przedmiotowej sprawy Sąd uznał, że kwota 240 zł wynagrodzenia jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie podkreśla, iż pełnomocnik skarżącej w żaden sposób nie udokumentował poniesienia jakichkolwiek innych wydatków, które wpłynęłyby na podwyższenie określonej cyt. wyżej rozporządzeniem kwoty.

Wysokość wynagrodzenia Sąd podwyższył dodatkowo o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, tj. o 55,20 zł.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.