Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 marca 2008 r.
III SA/Gl 926/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż.

Sędziowie Asesorzy, WSA: Krzysztof Targoński (spr.), Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2008 r. przy udziale - sprawy ze skargi S. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić stronie skarżącej połowę uiszczonego wpisu tj. kwotę (...) zł ((...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie procesowym, oznaczonym datą (...) r. skarżący oświadczył, że wycofuje skargę.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z kolei, art. 60 cyt. ustawy ustala generalną zasadę o wiążącym Sąd oświadczeniu o cofnięciu skargi. Jest to następstwo możliwości rozporządzania przez skarżącego skargą z ograniczeniem, w tym zakresie, ingerencji sądu. Sąd może jednak uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne ale tylko wówczas, jeżeli zmierza ono do obejścia przepisów lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec tego, że Sąd nie stwierdził, aby zaskarżony akt był dotknięty wadą nieważności, to postanowił o umorzeniu postępowania. O zwrocie połowy uiszczonego wpisu Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 powołanej na wstępie ustawy.