Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 października 2007 r.
III SA/Gl 925/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Karpińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie datowanym (...) M.S. zaskarżyła w całości opisaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) wnosząc o jej uchylenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z (...) skarżąca spółka została wezwana do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) złotych. Pismo zawierające powyższe wezwanie pomimo dwukrotnego awizowania (w dniu (...) i (...)) nie zostało odebrane przez stronę skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie w związku z nieobecnością adresata skorzystano z instytucji tzw. doręczenia zastępczego przewidzianego w art. 73 p.p.s.a. oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 ze zm.) w zw. z art. 65 § 2 p.p.s.a. Tym samym pismo zawierające zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi uznać należy za doręczone w dniu (...) zatem termin do wykonania obu zarządzeń upłynął w dniu (...) (środa). W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu.

Wobec powyższego Sąd na podstawie wskazanych powyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.