Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
III SA/Gl 92/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Mirosław Kupiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 18 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi A S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie skargę z dnia (...) r., na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego, wniósł w imieniu skarżącej adw. R. R. Do skargi zostało dołączone pełnomocnictwo z dnia (...) r. podpisane w imieniu A S.A. przez C. Ś. oraz odpis z KRS z dnia (...) r., z którego Działu 2 Rubryki 1 wynika, że "do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są:

-

Prezes Zarządu jednoosobowo,

-

dwaj Członkowie Zarządu łącznie."

Natomiast w poz. 1 Podrubryki 1 powyższej Rubryki 1 wymieniono jako Prezesa Zarządu - M. G., a w poz. 5 C. Ś., jako Członka Zarządu.

Mając na uwadze powyższe zapisy w KRS Przewodniczący Wydziału wezwał adw. R. R. pismem z dnia (...) r. do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania, poprzez "nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej, podpisanego stosownie do Działu 2, Rubryki 1 odpisu KRS przez prezesa zarządu lub 2 członków zarządu bądź do złożenia brakujących podpisów pod pełnomocnictwem znajdującym się w aktach". W tym wezwaniu ponadto poinformowano, że nie usunięcie tego braku w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie to zostało doręczone dnia (...) r.

W odpowiedzi adw. R. R. nadesłał poświadczoną za zgodność kopię pełnomocnictwa dołączonego do skargi, na którym nadal widniał podpis i pieczątka tylko C. Ś.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 29 w zw. z art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwaną dalej p.p.s.a.) osoba uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej ma obowiązek wykazania swojego umocowania dokumentem przy pierwszej czynności. Ponadto stosownie do art. 46 § 3 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli skargę złożył pełnomocnik, który przedtem nie wnosił pełnomocnictwa.

W przedmiotowej sprawie adw. R. R. składając skargę złożył też poświadczony za zgodność z oryginałem dokument nazwany pełnomocnictwem z dnia (...) r. oraz równocześnie odpis z KRS. Z dokumentu pełnomocnictwa wynikało, że upoważniając adw. R. R.o do występowania w imieniu skarżącej działał tylko C. Ś. - Członek Zarządu, ponieważ tylko jego podpis widniał na tym upoważnieniu. Natomiast z odpisu z KRS wynikało, jeśli chodzi o sposób reprezentacji, że jednoosobowo do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony był tylko Prezes Zarządu, którym był M. G. Członkowie Zarządu mogli reprezentować stronę ale tylko w składzie dwuosobowym i to łącznie.

W związku z tym adw. R. R. został wezwał, do usunięcia tego braku formalnego poprzez nadesłanie pełnomocnictwa zawierającego właściwe podpisy lub poprzez złożenie brakujących podpisów na przedłożonym dokumencie. W wezwaniu tym wyznaczono termin do usunięcia tego braku i poinformowano o rygorze odrzucenia skargi.

Mimo upływu wyznaczonego terminu dnia (...) r. brak nie został uzupełniony. Nadesłaną poświadczoną za zgodność kopię powyższego dokumentu nie można uznać za właściwe oświadczenie złożone w imieniu skarżącej, czyli ważne pełnomocnictwo.

Mając to na uwadze Sąd postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w związku z nie uzupełnieniem braku formalnego skargi.