Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749739

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
III SA/Gl 910/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia (...) r., nr (...) wydana w przedmiocie zabezpieczenia na majątku "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. (zwanej dalej: "A" Sp. z o.o. lub Spółką), zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj, lipiec, sierpień i wrzesień 2012 r. oraz IV kwartał 2012 r. i I,II,III oraz IV kwartał 2013 r. utrzymał częściowo w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia (...) r. nr (...).

Decyzja organu odwoławczego z dnia (...) r. zawierała pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych wynika, iż opisane rozstrzygniecie Dyrektora Izby Skarbowej w K. zostało doręczona adresatowi w dniu 10 marca 2015 r.

Pismem opatrzonym datą 2 kwietnia 2015 r., nadanym jednakże w Urzędzie Pocztowym nr (...) w O. w dniu 10 kwietnia 2015 r. (na co wskazuje odcisk datownika na kopercie)"A" Sp. z o.o. wniosła skargę na opisaną decyzję organu odwoławczego za jego pośrednictwem do tutejszego Sądu.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o odrzucenie skargi wskazując, że zastała wniesiona po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna (art. 85 p.p.s.a.). Natomiast zgodnie z art. 86-89 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek może, po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków, postanowić o przywróceniu terminu.

Sąd opierając się na okolicznościach faktycznych sprawy stwierdził, iż Strona skarżąca została pouczona w zaskarżonej decyzji o możliwości wniesienia skargi w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia, zaskarżona decyzja została doręczona w dniu 10 marca 2015 r., a ponadto termin 30 dni zakreślony do złożenia skargi na decyzje organu odwoławczego przypadał na dzień 9 kwietnia 2015 r. (czwartek), przy czym do skargi wniesionej w dniu 10 kwietnia 2015 r. nie dołączono wniosku o przywróceni terminu do jej wniesienia.

Nadto w związku z treścią art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, przy czym stosownie do § 2 wskazanego przepisu postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2, art. 58 § 3 p.p.s.a. oraz art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.