Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
III SA/Gl 906/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) wpłynęła do Sądu skarga kasacyjna wniesiona przez skarżącego reprezentowanego przez doradcę podatkowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 grudnia 2007 r. sygn. akt III SA/Gl 906/07 oddalającego skargę T. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem z dnia (...) pełnomocnika skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie (...).

Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi (...), co potwierdził własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia korespondencji. Wpis od skargi kasacyjnej został uiszczony (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnikowi skarżącego doręczono zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w dniu (...). Wraz z wezwaniem doręczono mu prawidłowe pouczenie o siedmiodniowym terminie do wykonania zarządzenia oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku nie wykonania zarządzenia.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem (...), który to dzień był dniem roboczym. Wpis zapłacono (...), a zatem po upływie terminu do jego uiszczenia.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę kasacyjną odrzucił.