Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 lutego 2008 r.
III SA/Gl 886/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Krzysztof Targoński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi"A- Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: sprostować oczywisty błąd pisarski w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Gl 886/07 w ten sposób, że w pkt 2 sentencji wyroku po słowach "Dyrektora Izby" skreślić wyraz "Skarbowej" i wpisać w to miejsce wyraz "Celnej".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), "Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki".

W pkt 2 sentencji wyroku z 18 stycznia 2008 r. popełniono oczywistą omyłkę w oznaczeniu organu, od którego zasądzono na rzecz skarżącej kwotę (...) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dlatego też mając na uwadze powyższe na podstawie art. 156 § 1 i § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.