Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Gl 863/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) r. adwokat k.c.- S., jako pełnomocnik J. P., złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego.

Zarządzeniem z (...) r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie (...) zł.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca to wezwanie, została wysłana na adres kancelarii adwokackiej wskazany w skardze.

Przesyłkę powyższą doręczono pełnomocnikowi w dniu (...) r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to zarządzenie, znajdującej się w aktach sądowych sprawy.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w tej sprawie upłynął więc w dniu (...) r.

Strona skarżąca do tej pory nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanej regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie skutecznie doręczono pełnomocnikowi procesowemu strony skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w dniu (...) r. Przesyłkę zawierającą wezwanie doręczono pod wskazany adres kancelarii adwokackiej. Wezwanie to zostało odebrane, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tej przesyłki, znajdującej się w aktach sprawy.

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu (...) r. Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony do tej pory.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.