Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891512

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 września 2012 r.
III SA/Gl 856/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sędziowie WSA: Barbara Brandys-Kmiecik, Mirosław Kupiec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2012 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie gier losowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.