Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721316

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 września 2019 r.
III SA/Gl 823/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. sprawy ze skargi W. G. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 sierpnia 2019 r. W. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z (...) r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi wskazując, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach prawomocnym wyrokiem z 28 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt IV SA/Gl 1056/16 oddalił skargę W. G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z (...) r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Treść art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) stanowi jedną z negatywnych przesłanek procesowych, uniemożliwiających skuteczne zainicjowanie postępowania sądowoadministracyjnego w przypadku, gdy sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona. Orzeczenie zapadłe w zakończonej sprawie korzysta bowiem z powagi rzeczy osądzonej i jako takie nie może być przedmiotem ponownych rozważań sądu. W przypadku ponownego wniesienia skargi, w sprawie uprzednio już rozstrzygniętej, sąd zobowiązany jest więc skargę odrzucić.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach prawomocnym wyrokiem z 28 marca 2017 r. oddalił skargę W. G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z (...) r. nr (...). Skarga W. G. wniesiona pismem z 27 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy również decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z (...) r. nr (...).

Podkreślić należy, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IV SA/Gl 1056/16 oraz w sprawie obecnie rozpoznawanej zachodzi nie tylko tożsamość stron, ale również tożsamość przedmiotu, co wypełnia hipotezę art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe okoliczności skargę W. G. należało odrzucić na mocy art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.