Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749802

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
III SA/Gl 798/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków na posiedzeniu niejawnym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi "A" s.c. D. L., M.L. w R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy podatkowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik "A" s.c. D.L., M.L. w R. złożył w imieniu spółki skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy podatkowej.

Zarządzeniem z dnia 8 maja 2015 r. skarżąca spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin informując zarazem, iż niezastosowanie się do wezwania w terminie wskazanym spowoduje odrzucenie wniesionej skargi.

Wezwanie to zostało odebrane (...) r. (dowód doręczenia w aktach sprawy), jednak należny wpis sądowy do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Pod pojęciem przesłanek dopuszczalności zaskarżenia należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego jako pisma procesowego. Zatem skarga jako pierwsze pismo strony (skarżącego) w postępowaniu sądowym, powinna czynić zadość określonym wymaganiom formalnym. Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis, którego wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 ww. ustawy).

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż pomimo wezwania doręczonego w dniu (...) r., strona w terminie, który upłynął (...) r. nie uiściła wpisu od skargi, dlatego, po myśli art. 58 § 3 i 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.