Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 września 2008 r.
III SA/Gl 786/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Wujek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 1 września 2008 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) roku (data nadania w urzędzie pocztowym) S. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych.

Zarządzeniem z dnia 1 lipca 2008 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł W wezwaniu tym poinformowano, że wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku. Pouczono też stronę skarżącą, iż nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to wysłano na adres wskazany przez stronę skarżącą, gdzie było dwukrotnie awizowane (...) i (...) r., o czym strona była informowana poprzez umieszczenie zawiadomienia o tym fakcie w skrzynce do odbioru korespondencji.

Należny wpis sądowy do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwaną dalej p.p.s.a. - strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a - Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy).

W niniejszej sprawie stały wpis sądowy wynosi (...) zł zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dz. U z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wydanego na mocy art. 233 p.p.s.a. Wpis ten należało uiścić w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wysłane przez Sąd do strony skarżącej należy uznać za doręczone z upływem dnia (...) r., zgodnie z art. 73 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że w razie niemożliwości doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05 spowodował konieczność ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy i ten warunek został w sprawie dotrzymany.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż pomimo wezwania strona nie uiściła wpisu od skargi, co skutkuje koniecznością jej odrzucenia z mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. Odrzucenie to, jak stanowi art. 58 § 3 tej ustawy, następuje postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym Sąd, działają na podstawie wyżej wymienionych przepisów, orzekł jak w sentencji postanowienia.