Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
III SA/Gl 765/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

przewodniczący Asesor sądowy Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa (...) Spółka Cywilna W. W. - J. S. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. z dnia (...) nr (...) określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiąc (...) (...) r. w kwocie (...) zł strona skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Jako przesłanki mające uzasadniać uwzględnienie wniosku strona podała wady dotyczące zaskarżonej decyzji w postaci rażącego naruszenia prawa: art. 70 § 1 i § 4 w związku z art. 208 ustawy - Ordynacja podatkowa, art. 32, art. 80 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 42, art. 43, art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz szczególnie ważny interes strony przejawiający się tym, że wykonanie decyzji może spowodować niebezpieczeństwo powstania trudnych do odwrócenia skutków ekonomicznych i gospodarczych a tym samym wyrządzenie znacznej szkody.

Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w trybie art. 61 § 2 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zawartego w skardze postanowieniem z dnia (...) odmówił wstrzymania wykonania decyzji tegoż organu z dnia (...) nr (...) wydanej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc (...) (...) r. w kwocie (...) zł nie znajdując podstaw do uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Zasadą jest więc wykonywanie zaskarżonych aktów mających przymiot ostateczności. Wstrzymanie wykonania może nastąpić bądź przez organ, którego decyzja jest skarżona bądź przez sąd administracyjny, na etapie postępowania sądowego.

W myśl art. 61 § 3 ustawy po przekazaniu sądowi skargi może on, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności organu administracji, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania - co w rozpatrywanej sprawie nie ma miejsca.

Na wstępie zauważyć należy, że warunkiem wstrzymania wykonania aktu jest wykazanie przez stronę okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc ogólne powołanie przesłanek z art. 61 p.p.s.a. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do katalogu okoliczności świadczących o tym, że wstrzymanie wykonania aktu jest uzasadnione (por. postanowienie NSA z 18 maja 200 4 r. FZ 65/04 niepubl.). Strona skarżąca okoliczności takich, które uzasadniałyby przychylenie się do wniosku nie wykazała a, Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem i aktami nie dopatrzył się podstaw do jego uwzględnienia.

Ponadto zauważyć należy,że rozpatrując wniosek w oparciu o istniejący stan faktyczny tut Sąd zauważa, iż jak wynika z akt administracyjnych przedłożonych przy skardze w stosunku do strony postępowanie egzekucyjne prowadzone jest z tytułu wykonawczego nr (...) (...), wystawionego na podstawie decyzji nr (...) z dnia (...). Jednakże postanowieniem z dnia (...) nr (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku strony w zakresie dotyczącym między innymi wskazanego tytułu wykonawczego obejmującego należność za miesiąc (...) (...) r. w podatku VAT.

Jednocześnie w aktach nadesłanych tutejszemu Sądowi przy odpowiedzi na skargę z dnia (...) zawierających dokumenty dotyczące postępowania egzekucyjnego brak jest postanowienia organu o podjęciu zwieszonego postępowania egzekucyjnego, co pozwala na stwierdzenie, iż takie postanowienie nie zostało wydane. W sytuacji zatem gdy postępowanie egzekucyjne wobec strony skarżącej nie zostało podjęte powyższe oznacza,że nie można uznać by w jej sytuacji istniało niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, to jest ustawowych przesłanek do przyznania ochrony tymczasowej z art. 61 p.p.s.a.

Na marginesie postanowienia odnosząc się do argumentacji strony mającej na celu wykazanie uchybień prawnych decyzji, która stała się przedmiotem skargi zauważyć należy, że pozostaje ona poza zakresem oceny Sądu, w ramach rozpoznawania wniosku strony o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Tego rodzaju bowiem okoliczności nie mogą stanowić skutecznej podstawy uwzględnienia wniosku, bowiem przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. zawiera zamknięty katalog podstaw wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu i nie wymienia wśród nich wadliwości i uchybień prawnych zaskarżonego aktu. Rozpoznając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotu zaskarżenia, sąd nie dokonuje oceny zawartości skargi (por. post. NSA z dnia 9 lipca 2004 r., FZ 163/04, niepubl.). Jak wskazuje B. Dauter w: (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005 ), środki ochrony tymczasowej nie mogą zastępować orzeczeń zawierających merytoryczną ocenę aktu czy też wpływać na ich treść.

W tym stanie rzeczy mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.