Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723071

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 września 2019 r.
III SA/Gl 763/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. wezwano skarżącą Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, a nadto uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci złożenia dokumentu wskazującego na umocowanie osoby, która podpisała skargę do reprezentowania skarżącej Spółki (np. odpisu z KRS-u) ewentualnie odpisu tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie 7 dniowy termin, informując zarazem, iż niezastosowanie się do wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to jak wynika z akt sprawy doręczono pod wskazany adres 28 sierpnia 2019 r.

Do chwili obecnej należny wpis nie został uiszczony, a także nie zostały uzupełnione braki formalne skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Z kolei w myśl art. 29 tej ustawy przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa wyżej, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Dokumentem takim może być w szczególności aktualny odpis z KRS.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżąca Spółka do dnia dzisiejszego nie nadesłała odpisu z KRS wskazującego na umocowanie osoby, która podpisała wniesioną skargę zastosowanie w sprawie znalazł art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a.

Tym bardziej, że w terminie wyznaczonym, który upływał 4 września 2019 r. (czyli w środę) nie uiszczono też żądanego wpisu od skargi w kwocie (...) zł, tj. w wysokości określonej w § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Zatem i z tego powodu wniesioną przez Sp. z o.o. "A" skargę należało odrzucić. Stosownie bowiem do treści art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.